Thursday, October 3, 2013

femti - '1E-15 metric 'femto' '

femti
fem 1E-15
 
'1E-15 metric 'femto' '
 
x1 is 1x10**-15 of x2 in dimension/aspect x3 (default is units) ae 0 (cf. grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kel

(cf. grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kelvo, xampo, gradu. litce, merli, centi, decti, dekto, gigdo, gocti, gotro, kilto, megdo, mikri, milti, nanvi, petso, picti, terto, xatsi, xecto, xexso, zepti, zetro)

cf

No comments: