Friday, December 12, 2014

xexso - '1E18 metric 'exa' '

xexso
xex 1E18
 
'1E18 metric 'exa' '
 
x1 is 1x10**18 of x2 in dimension/aspect x3 (default is units) ae 0 (cf. grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kel

(cf. grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kelvo, xampo, gradu. litce, merli, centi, decti, dekto, femti, gigdo, gocti, gotro, kilto, megdo, mikri, milti, nanvi, petso, picti, terto, xatsi, xecto, zepti, zetro)

cf

No comments: