Thursday, May 7, 2015

mikri - '1E-6 metric 'micro' '

mikri
mik 1E-6
 
'1E-6 metric 'micro' '
 
x1 is a millionth [1x10**-6] of x2 in dimension/aspect x3 (default is units) ae 0 (cf. grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kel

(cf. grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kelvo, xampo, gradu. litce, merli, centi, decti, dekto, femti, gigdo, gocti, gotro, kilto, megdo, milti, nanvi, petso, picti, terto, xatsi, xecto, xexso, zepti, zetro)

cf

No comments: