Wednesday, February 10, 2016

kisto - 'Pakistani '

kisto
kis Pakis
 
'Pakistani '
 
x1 reflects Pakistani/Pashto culture/nationality/language in aspect x2 ab 1 (cf. xurdo)

(cf. xurdo)

cf

No comments: